Servis

1.5.2014

Servisné služby sú zamerané na odborný profilaktický a prediktívny servis systémov a jednotlivých zariadení. Kombináciou požiadaviek výrobcov, technických noriem a našich skúseností sa snažíme udržať prevádzky- schopný stav zariadení, predĺžiť životnosť zariadení so zohľadnením podmienok danej inštalácie a podľa možností objednávateľa. Pri našej práci nezabúdame aj na správnu parametrizáciu, ktorá má priamy dopad na efektívnu spotrebu energií. Bežne vykonávame servisné […]


Kontroly

14.5.2014

Kontrola požiarnych klapiek stenových uzáverov v zmysle vyhlášky 478/2008. Z.z.: Východiskové a pravidelné kontroly požiarnych klapiek a stenových požiarnych uzáverov Odstraňovanie technických nedostatkov požiarnych uzáverov Spracovanie prevádzkových denníkov a sprievodnej dokumentácie požiarnych klapiek Značenie požiarnych klapiek Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov podľa zákona 286/2009 Z.z. Kontrola únikov z chladiacich okruhov Odstraňovanie závad pri úniku chladiva z chladiacich okruhov Opätovná […]


Odborné poradenstvo

1.5.2014

Zákazníkom radi ponúkame naše dlhoročné skúsenosti v oblasti zabezpečenia klimatického komfortu priestorov. Našim zmluvným zákazníkom poskytujeme túto službu bezplatne, ostatným po vzájomnej dohode. Jednotlivé kategórie poradenstva: Ako správne prevádzkovať systémy. Vypracovanie prevádzkových poriadkov. Zaškolenie obsluhy. Legislatívne poradenstvo. Posudzovanie vhodnosti technických riešení pre danú budovu. Alternatívne technické riešenia. Poradenstvo pri výmene, obnove a regenerácii zariadení. Postupy pri riešení […]


Automatizácia

14.5.2014

Automatizácia je najdynamickejšie sa rozvíjajúce odvetvie bez ktorého nemôže byť v súčasnosti v prevádzke žiadne technologické zariadenie a systémy technologického zabezpečenia budov. Jednotlivé služby z oblasti automatizácie, merania a regulácie: audity jestvujúcich systémov merania a regulácie, parametrizácia a vyladenie prevádzky systémov, zaškolenie obsluhy prevádzkovateľov, doplnenie jestvujúcej automatizácie, dodávka a montáž lokálnych a nadradených systémov, odborné […]


Dodávka a montáž

1.5.2014

Sme kvalifikovaní Vám navrhnúť podľa Vašich požiadaviek vhodné kombinácie vzduchotechnických, klimatizačných a vykurovacích zariadení od viacerých renovovaných výrobcov. Naše riešenia vieme prispôsobiť akejkoľvek budove tak, aby bolo vnútorné prostredie komfortné pri zohľadnení energetickej efektívnosti systémov. Podľa Vašich predstáv Vám dodáme a namontujeme dielo na kľúč v rozsahu jedného zariadenia až po väčšie celky: splitové jednotky, tepelné […]


Garančné skúšky

14.5.2014

Garančné skúšky Garančné skúšky slúžia v záručnej dobe na preverenie, či zariadenie alebo systémy spĺňajú technické parametre podľa projektovej dokumentácie. Obsah a rozsah garančnej skúšky je možné vykonať na ucelených systémoch, ale aj cielene na vybraných úsekoch podľa požiadaviek objednávateľa. Skúšobná prevádzka Skúšobná prevádzka slúži na preverenie, či zariadenia budú za predpokladaných prevádzkových podmienok schopné […]


Konfigurácia

1.5.2014

Väčšina užívateľov vníma objektívne nekomfort v súvislosti s používaním vzduchotechnických a klimatizačných zariadení čoho hlavnou príčinou je nezvládnutý start-up a konfigurácia zariadení vo vzájomných väzbách. Spokojnosť našich zákazníkov Vám potvrdí, že zariadenia ktoré prejdu rukami našich odborných pracovníkov sú nakonfigurované tak, že Vám zabezpečia príjemné prostredie, v ktorom sa budete cítiť komfortne. V rámci technických možností […]


Projektovanie

1.5.2014

Predtým ako začnete investovať do technického zariadenia budov, Vám doporučujeme Vaše požiadavky a riešenia dodávateľa spracovať v projektovej dokumentácií a tak sa vyhnúť neočakávaným kolíziám pri výstavbe, montáži a prevádzke zariadení. KLIMA TREND Vám vie poradiť a zabezpečiť obhliadku a spracovanie projektovej dokumentácie pre vzduchotechniku, klimatizáciu, ústredné vykurovanie a automatizáciu.  Jednotlivé stupne spracovania projektovej dokumentácie: popisný […]


Vibrodiagnostika

17.4.2015

Cieľom každého prevádzkovateľa zariadenia by malo byť udržanie zariadenia v prevádzke pokiaľ možno bez porúch. Pre zabezpečenie tohto cieľa a spoľahlivosti zariadenia je možné použiť v praxi niekoľko klasických metód. Ukazuje sa však, že úroveň a intenzita niektorých metód sa líši v nadväznosti na okolnosti inštalácie, prevádzkové pomery, úroveň odborného vzdelania prevádzkových a aj servisných pracovníkov. V neposlednej miere sa podpisujú na […]


IMI PNEUMATEX

20.11.2017

Spoločnosť KLIMA TREND úspešne získala oficiálne servisné zastúpenie od spoločnosti IMI Hydronic Engineering – Slovenská republika pre: realizovanie servisu technických zariadení (expanzných, odplyňovacích, doplňovacích automatov značky PNEUMATEX) poskytovanie záručného a pozáručného servisu týchto zariadení vykonávanie uvedenia týchto zariadení do prevádzky a zaškolenie obsluhy zariadení Spoločnosť IMI HYDRONIC ENGINEERING je špecializovaná inžinierska spoločnosť, ktorá navrhuje, vyrába a dodáva produkty, ktoré riadia presný pohyb tekutín. […]