Garančné skúšky

Garančné skúšky slúžia v záručnej dobe na preverenie, či zariadenie alebo systémy spĺňajú technické parametre podľa projektovej dokumentácie. Obsah a rozsah garančnej skúšky je možné vykonať na ucelených systémoch, ale aj cielene na vybraných úsekoch podľa požiadaviek objednávateľa.

Skúšobná prevádzka

Skúšobná prevádzka slúži na preverenie, či zariadenia budú za predpokladaných prevádzkových podmienok schopné dodržať projektantom stanovené parametre. Skúšobná prevádzka sa vykonáva po odovzdaní diela. Uskutočňuje sa iba v objekte, ktorý je v prevádzkovom režime, vybavený zariadeniami, technológiami a obsadený osobami. Doporučuje sa rozsah a postup skúšobnej prevádzky po vzájomnej dohode s objednávateľom spracovať do projektu skúšok.

Komplexné skúšky

Komplexné skúšky sa vykonávajú pri odovzdaní diela investorovi. Počas skúšky sa preukazuje chod strojov a zariadení, ich bezpečnosť, funkčnosť a spoľahlivosť. Komplexnej skúške predchádza príprava ku komplexnej skúške a individuálne skúšky, bez ktorých sa nemôže komplexná skúška uskutočniť. Pri týchto fázach sa nastavujú a parametrizujú zariadenia po montáži vo vzájomných väzbách, tak aby boli zladené v zmysle požiadaviek stanovených v projektovej dokumentácií.