Kontrola požiarnych klapiek stenových uzáverov v zmysle vyhlášky 478/2008. Z.z.:

 • Východiskové a pravidelné kontroly požiarnych klapiek a stenových požiarnych uzáverov
 • Odstraňovanie technických nedostatkov požiarnych uzáverov
 • Spracovanie prevádzkových denníkov a sprievodnej dokumentácie požiarnych klapiek
 • Značenie požiarnych klapiek
 • Kontrola únikov z chladiacich okruhov
 • Odstraňovanie závad pri úniku chladiva z chladiacich okruhov
 • Opätovná kontrola zariadenia, na ktorom bol zistený únik chladiva
 • Kompletná evidencia Kariet chladiacich zariadení a vyhodnocovanie stanovených limitov únikov fluórovaných plynov
 • Oznamovacia povinnosť
 • Súčinnosť pri kontrole

Kontrola únikov z chladiacich okruhov

Kontrolu vykonáva zhotoviteľ na zariadeniach (príloha č.1) v pravidelných intervaloch podľa množstva F -plynov v 3, 6 a 12-mesačných intervaloch. Kontrola zahŕňa kontrolu záznamov o zariadeniach, odborné úkony potrebné pre zistenie úniku chladiva v zmysle Nariadenia európskej komisie 1516/2007 (metódy priameho a nepriameho merania v súlade s článkom 6 a 7 nariadenia), označenie zariadenia štítkom o vykonaní kontroly, vystavenie protokolu o vykonanej kontrole s uvedením záveru kontroly .

Odstraňovanie závad pri úniku chladiva z chladiacich okruhov

Týmito úkonmi sú úkony spojené s výmenou vadných dielov, otvorenie okruhu, naplnenie okruhu, odčerpanie, zhodnotenie, recykláciu, regeneráciu, dopravu a zneškodnenie fluórovaných plynov a sprevádzkovanie zariadenia do funkčného stavu.

Opätovná kontrola zariadenia, na ktorom bol zistený únik chladiva

Kontrolu vykonáva zhotoviteľ v lehote do 30 dní od odstránenia závad (opravy úniku) spôsobujúcich únik fluórovaných plynov na zariadeniach špecifikovaných v protokole o odstránení závad na základe objednávky objednávateľa, alebo bez nej v prípade ak zhotoviteľ vykonal odstránenie závad sám.

Kontrola zahŕňa odborné úkony potrebné pre zistenie úniku chladiva v zmysle Nariadenia európskej komisie 1516/2007, vystavenie protokolu o vykonanej kontrole s uvedením záveru kontroly .

Kompletná evidencia Kariet chladiacich zariadení a vyhodnocovanie stanovených limitov únikov fluórovaných plynov

Zhotoviteľ vedie  evidenciu kariet jednotlivých chladiacich zariadení (príloha č.1 ) a pravidelne vyhodnocuje stanovené limity únikov F-plynov na základe záznamov podľa kariet jednotlivých zariadení alebo servisných záznamov. V prípade prekročenia limitov podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 314/2009 Z.z. informuje objednávateľa o tejto skutočnosti formou písomnej správy z vyhodnotenia.

Činnosť zahŕňa písomné vedenie evidencie kariet (prípadne elektronickú evidenciu) k jednotlivým zariadeniam:

a) Zavedenie karty chladiaceho zariadenia,
b) evidencia záznamov o vykonaných servisných kontrolách
c) evidenciu záznamov o vykonaných kontrolách úniku f-plynov
d) evidenciu záznamov o opravách
e) vystavenie písomnej správy z vyhodnotenia.

Oznamovacia povinnosť

Oznamovacia povinnosť zahŕňa sledovanie termínov oznamovacích povinností objednávateľa ako prevádzkovateľa a/alebo vlastníka kontrolovaných zariadení (príloha č.1), oznamovacie povinnosti príslušným orgánom štátnej správy v zmysle § 5 zákona č. 286/2009 Z.z. a § 2 vyhlášky MŽP SR č. 314/2009 Z.z. a osobitné vedenie korešpondencie s príslušnými orgánmi štátnej správy. Zhotoviteľ bezodkladne informuje objednávateľa o splnení každej oznamovacej povinnosti.

Súčinnosť pri kontrole

Súčinnosť zahŕňa prípravu a prítomnosť zamestnanca zhotoviteľa (držiteľa osvedčenia o odborných znalostiach na výkon činností podľa tejto zmluvy) pri výkone kontroly dodržiavania povinností vlastníka a/alebo prevádzkovateľa zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny podľa nariadenia Rady ES č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch, zákona NR SR č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 314/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch príslušným orgánom štátnej správy (Ministerstva životného prostredia SR, príslušného obvodného úradu a Slovenskej inšpekcie životného prostredia v zmysle § 8 zákona č. 286/2009 Z.z.)

 

Kontrola klimatizačných systémov podľa zákona 314/2015 Z.z. a zákona 17/2016 Z.z.:

  • Kontrola klimatizačného systému v budove z hladiska energetickej účinnosti s menovitým výkonom väčším ako 12 kW.

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.:

508 V Y H L Á Š K A Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9. júla 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových

Kontrola úniku vykurovacích systémov a klimatizačných systémov:

314 ZÁKON z 18. septembra 2012 o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
ZÁKON z 13. decembra 2006 o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov