Cieľom každého prevádzkovateľa zariadenia by malo byť udržanie zariadenia v prevádzke pokiaľ možno bez porúch. Pre zabezpečenie tohto cieľa a spoľahlivosti zariadenia je možné použiť v praxi niekoľko klasických metód. Ukazuje sa však, že úroveň a intenzita niektorých metód sa líši v nadväznosti na okolnosti inštalácie, prevádzkové pomery, úroveň odborného vzdelania prevádzkových a aj servisných pracovníkov. V neposlednej miere sa podpisujú na spoľahlivosti aj ekonomické podmienky prevádzkovateľa. V praxi nastávajú prípady, kde sú požiadavky predĺžiť životnosť daných zariadení za hranicu konštrukčnej životnosti danej výrobcom.
Naša spoločnosť sa v rámci procesu skvalitňovania svojich služieb snaží zaradiť ku klasickým metódam servisu aj ďalšie nadštandardné metódy a tak sme Vám schopní ponúknuť samostatný vedný odbor vibrodiagnostika.
Naša spoločnosť sa zameriava na odborný servis vzduchotechnických a chladiacich systémov, ktoré sú vo veľkej miere vybavené rotačnými strojmi. Pri rotačných strojoch vznikajú vibrácie a ako indikátory mechanického stavu strojov sa využívajú vibračné signály. Každá mechanická odchýlka alebo závada generuje vibrácie iným spôsobom. Aby sa dala určiť ich príčina a zvoliť vhodné kroky k náprave je ,pokiaľ je to možné, identifikovať o ktorý typ ide.

Pri vyhodnotení vibračných signálov sa venuje pozornosť dvom zložkám, amplitúde a frekvencii.

 • Frekvencia udáva početnosť istého javu v danom časovom úseku.
 • Amplitúda je veľkosť vibračného signálu. Amplitúda vibračného signálu súvisí so závažnosťou závady.

Ďalej sa analyzuje frekvenčné spektrum pri využití viacerých metód a vyhodnocujú sa viaceré ukazovatele, ako napríklad špičkové hodnoty, špička-špička, priemerné hodnoty, efektívne hodnoty (RMS), časové priebehy, rýchla Fourierová tranformácia (FFT), trendovanie, obálkové metódy a podobne.

ico-sidebar

Hlavným cieľom nasadenia vibrodiagnostiky do odborného servisu prípadne do údržby je zistiť závadu stroja a analýzou určiť príčinu ešte pred samotným poškodením stroja.

Čo je možné touto metódou zistiť:

 • nevyváženosť
 • zlá súosovosť
 • závady rotorov pri motoroch
 • poškodenia ložísk
 • zle navrhnuté oporné konštrukcie
 • chyby montáže
 • a iné.

V rámci služby ponúkame:

 • jednorazové Vibrodiagnostické merania zostáv motorov s ventilátorom, čerpadiel,
 • pravidelné Vibrodiagnostické merania zostáv a vyhodnocovanie trendov,
 • vyvažovanie obehových kolies ventilátorov v zduchotechnických zostavách na mieste inštalácie,

 

Príklady využitia jednotlivých služieb:

Jednorazové Vibrodiagnostické merania zostáv

Aplikuje sa po generálnych opravách a pri výmenách ložísk na posúdenie stavu zariadenia po oprave. V praxi sa často stáva, že po výmene nových ložísk dôjde po krátkom čase k ich zdeštruovaniu, pričom po výmene neboli bežnými dostupnými metódami viditeľné náznaky poruchy alebo príčiny.
Túto službu je možné aplikovať aj po zistení neobvyklých prejavov na danej zostave ako nadmerný hluk, nadmerné vibrácie alebo časté trhanie klinových remeňov.

Pravidelné Vibrodiagnostické merania zostáv a vyhodnocovanie trendov

Aplikuje sa pri zariadeniach nepretržitej prevádzky, prevádzky s významným ekonomickým dopadom pri nefunkčnosti zariadení alebo pri zariadeniach, ktoré sú v prevádzke viac rokov a majú motohodiny napríklad nad 30.000 hodín a doteraz sa u nich neprejavovali závady, ale pomaly sa začínajú približovať k limitu životnosti ložísk.
Interval merania sa musí zvoliť individuálne viackrát za rok. Interval 1x, 2x nie je vyhovujúci, nakoľko je treba sledovať trendy vývoja stavu zariadenia a platí, že čím sú údaje hustejšie tým bude prevencia presnejšia.

Vyvažovanie obehových kolies ventilátorov

Nevyvážené obehové kolesá, napríklad ventilátorov, majú negatívny vplyv na ložiská ventilátora a následne aj ložiská motora, prevodovky a prevody. Tieto javy potom môžu spôsobiť aj neefektívne hospodárenie energiami. Príkladom nevyváženosti môžu byť časté poruchy ložísk pred ich stanovenou životnosťou napríklad ložisko sa poškodí pri 5000 motohodinách.
Vyvažovanie je možné použiť ak predošlé merania potvrdili nevyváženosť obehových kolies, pričom ale platí, že táto nevyváženosť musí byť v tolerancii vyvažovateľnosti. Nakoľko sa táto služba vykonáva priamo na inštalovanom zariadení musia byť splnené ďalšie technické podmienky a dostupnosť zariadenia. Radi s Vami individuálne odkonzultujeme všetky okolnosti.
Z každého merania bude spracovaná správa s vyhodnotením a s doporučeniami pre ďalšiu prevádzku. Vyhodnotenie bude v súlade s technickými normami ( STN ISO 10816 Mechanické kmitanie – Hodnotenie kmitania strojov meraním na nerotujúcich častiach), ale nakoľko sa v súčasnosti posudzujú aj iné ukazovatele, bude správa obsahovať aj iné prísnejšie kritéria.