BORY MALL

Bratislava, 2015
Cenový rozsah zákazky: 260.300 €
Doba trvania zákazky: 2015 - súčasnosť
vzduchotechnika
chladenie

Zabezpečujeme záručný, pozáručný a havarij- ný servis v nákupno-zábavnom centre BORY MALL, ktoré bolo vybudované v bratislavskom regió- ne. Poskytujeme opravu vyhradených technických zariadení, dodávku náhradných dielov: vzducho- technických, klimatizačných, elektrických.