Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KLIMA TREND, spol. s r.o. pre predaj a montáž klimatizácie a vzduchotechniky na základe kampane KLIMADODOMU.SK

 

Časť I. Obchodné podmienky pre osoby, ktoré sú spotrebiteľmi

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy, alebo zmluvy o dielo uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť KLIMA TREND, spol. s r.o. so sídlom Štúrova 165, 949 01 Nitra, IČO: 36 519 901, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 10200/N (ďalej aj ako „KLIMA TREND“, alebo „predávajúci“), a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platnej právnej úpravy podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonníka v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení (ďalej len „kupujúci“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v prevádzke predávajúceho alebo na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.klimadodomu.sk.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Košice
mail: kosice@klimadodomu.sk, telefón: 0904 62 62 62

Bratislava
mail: bratislava@klimadodomu.sk, telefón: 0914 63 63 63

Poštová adresa:

KLIMA TREND, spol. s r.o.
Štúrova 165
949 01 Nitra

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK47 7500 0000 0040 1674 5726
BIC (SWIFT) : CEKOSKBX

Prevádzka:

KLIMA TREND, spol. s r.o.
Južná trieda 1546/11
040 01 Košice

Bankové spojenie (pre prevádzku ?): ČSOB, a.s.
IBAN: SK47 7500 0000 0040 1674 5726
BIC (SWIFT) : CEKOSKBX

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 950 50 Nitra

 

1.2. Kupujúcim sa na účely tejto časti VOP rozumie spotrebiteľ.

1.3. Spotrebiteľom sa na účely týchto VOP rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.4. Kupujúci je pri zadávaní objednávky, alebo v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v prevádzke predávajúceho povinný uviesť svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mailový kontakt.

1.5. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu, alebo podpisom kúpnej zmluvy v prevádzke predávajúceho potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté v prevádzke predávajúceho alebo na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci:

  • dodá tovar prezentovaný v prevádzke a/alebo na internetovej stránke elektronického obchodu kupujúcemu a/alebo
  • vykoná odbornú súvisiacu službu/činnosť, napr.: montáž, inštalácia tovaru, spustenie do prevádzky, vyregulovanie, poskytnutím ktorej dôjde k zhotoveniu tovaru podľa osobitných požiadaviek kupujúceho (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.6. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, budú mať ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred týmito VOP.

1.7. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je zoznamom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tohto tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe jeho dopytu.

 

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom podpisu zmluvy kupujúcim aj predávajúcim alebo záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu (ďalej len „objednávka“).

2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a kompletnosti objednaného tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie, alebo akceptácia objednávky“. V prípade zistenia vyššej ceny (napr. nezahrnutie potrebného tovaru do objednávky v prípade objednania si odbornej súvisiacej služby/činnosti) si predávajúci vyžiada od zákazníka súhlas so zmenou ceny pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky sú uvádzané s DPH a prípadne aj bez DPH. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

2.4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

2.5. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty nie je možné meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre).

2.6. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie.

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

  • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
  • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody na používanie, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3.4. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverené k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru na svojich prevádzkach a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry.

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

  • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  • nepoškodzovať obchodné meno predávajúceho,
  • potvrdiť v dodacom liste, respektíve inom obdobnom dokumente (prepravný list, preberací protokol, …) potvrdzujúcom prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených v prevádzke, alebo na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote uvedenej v kúpnej zmluve alebo v potvrdení objednávky.

5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v kúpnej zmluve, alebo v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, alebo záväznej akceptácii vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve alebo uvedenej v akceptácii objednávky.

5.5. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti, nepodstatné odchýlky nie sú dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho.

5.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, alebo v kúpnej zmluve, ak sa zmluvné strany nedohodnú po uzavretí zmluvy inak.

5.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na dohodnuté miesto, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na dohodnutom mieste, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci. Tovar sa považuje za prevzatý v zmysle bodu 10.2. týchto VOP.

5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar, jeho kompletnosť, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku bez podpísaného záznamu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru dopravcom nie je možné uznať.

5.9. Nahlásenie poškodenia tovaru vrátane zaslania zápisu o škode je potrebné najneskôr nasledujúci deň po prevzatí tovaru doručenia doručiť na poštovú adresu predávajúceho, alebo na email: reklamacie@klimadodomu.sk

5.10. Pred použitím tovaru je kupujúci povinný preštudovať si záručné a/alebo prevádzkové podmienky uvedené v dokumentácii k tovaru vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. V prípade, ak charakter tovaru vyžaduje pre jeho prvé použitie, alebo následné používanie odbornú činnosť/službu, ktorú si kupujúci zaobstará prostredníctvom tretej osoby, je kupujúci povinný ihneď po dokončení odbornej činnosti/služby treťou osobou túto skutočnosť predávajúcemu preukázať a doručiť predávajúcemu príslušné potvrdenie (potvrdenie, resp. záznam o montáži, o spustení, o servisnej prehliadke, vrátane doloženia osvedčení a oprávnení tretej osoby k takejto činnosti…).

5.11. Potvrdenie podľa bodu 5.10 týchto VOP musí obsahovať dátum poskytnutia odbornej činnosti/služby, pečiatku a podpis tretej osoby, ktorá ju poskytla, pričom táto musí byť odborne spôsobilou a oprávnenou osobou v zmysle platných predpisov a noriem a musí mať platné oprávnenie/poverenie k takejto činnosti od výrobcu tovaru. V prípade, že odborná činnosť/služba k dodanému tovaru bude vykonaná treťou osobou, ktorá nie je oprávnenou a spôsobilou podľa predchádzajúcej vety, ide o porušenie záručných podmienok, následkom čoho má predávajúci podľa svojho uváženia právo zamietnuť reklamáciu tovaru ako neoprávnenú.

5.12. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v dohodnutej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle bodu 10.8. týchto VOP.

5.13. Kupujúci ku každej dodávke tovaru obdrží faktúru doručenú osobne, poštou, alebo e-mailom. Osobitný záručný list predávajúci nevystavuje, nahrádza ho doklad o kúpe tovaru.

5.14. Spôsoby platieb sú uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, alebo v konkrétnej prevádzke, všeobecne:, platobnou kartou cez internet, dobierkou, platba na účet,.

5.15. Dodávka tovaru je podmienená zaplatením celej ceny objednaného tovaru, alebo zálohy vo výške, s ktorou bude kupujúci oboznámený v prevádzke predávajúceho a v akceptácii objednávky, alebo na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

6. Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru a/alebo odbornej súvisiacej služby/činnosti dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“).

6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.5. Náklady spojené s vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

6.6. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

 

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

8. Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie, reklamačný poriadok

8.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa reklamačného poriadku.

8.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok dostupný v každej prevádzke predávajúceho a zverejnený na internetovej stránke predajcu www.klimadodomu.sk. Kupujúci pred odoslaním objednávky predávajúcemu musí potvrdiť, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru.

8.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho v jeho prevádzke, alebo vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.4. Reklamačný poriadok je platný pre všetky kúpne zmluvy, pokiaľ nie sú v kúpnej zmluve dohodnuté iné záručné podmienky.

 

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, titul, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.,. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, môže ich spracúvať iba v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, uzatvorenie zmluvy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a doručenie tovaru.,.

9.2. Predávajúci môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb aj na účely vernostných programov, informovanie o akciách, novinkách a zľavách (ďalej len „na marketingové účely“), vždy však so súhlasom dotknutej osoby. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, zaslaním objednávky, alebo iným vhodným spôsobom.

9.3. Osobné údaje kupujúceho predávajúci spracúva po dobu 10 rokov, pokiaľ nebude dohodnuté, alebo právny predpis neustanoví inak a to za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim, faktúr a iných účtovných dokumentov, za účelom marketingu a za účelom poskytnutia prepravných služieb zakúpeného tovaru..

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých na účely marketingu môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.. Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté nasledovným osobám za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy:

– DHL Parcel Slovensko spol. s r.o., so sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava-Rača, IČO: 47 927 682, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 100759/B ako zmluvnému prepravcovi,

– WEBY GROUP, s.r.o., so sídlom Nižovec 2a, 960 01 Zvolen, IČO: 36 046 884, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka č. 6957/S ako zmluvnému poskytovateľovi webových služieb,

– KLIMAK, s.r.o. so sídlom Štúrova 165, 949 01 Nitra, IČO: 36 545 198, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 12971/N ako zmluvnému poskytovateľovi účtovných a marketingových služieb

– Geis SK s.r.o., so sídlom Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31 324 428, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka č. 2083/S ako zmluvnému prepravcovi

9.4. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme predávajúceho.

9.5. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a)spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b)využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo na účely priameho marketingu.

9.6. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov a predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

9.7. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa týchto VOP. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

9.8. Ak kupujúci uplatní svoje právo:
a)písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa týchto VOP; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b)osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,

9.9. Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

9.10. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.11. Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

9.12. Predávajúci má právo požiadať kupujúceho pri tvorbe objednávky o jeho súhlas s používaním malých dátových súborov, ktoré ukladajú na zariadení kupujúceho informácie o jeho krokoch a preferenciách (tzv. „cookies“). Kupujúci môže kedykoľvek takéto cookies zmazať podľa svojho uváženia v súlade s možnosťami operačného systému jeho počítača, resp. zariadenia.

 

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.

10.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“) a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a)tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
b)dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.

10.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

10.4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť z internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho.

10.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je s odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, dokladu o zaplatení a pod. a v primeranom obale a to zaslaním na adresu predávajúceho, alebo osobným doručením do ktorejkoľvek prevádzky predávajúceho.

10.6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

10.7. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

10.8. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy.

10.9. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa týchto VOP pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený. Platba za zakúpený tovar bude predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru.

10.10. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 10.2. týchto VOP a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, je odstúpenie od zmluvy platné iba v prípade jeho akceptovania predávajúcim; predávajúci podľa svojho uváženia si môže tovar ponechať a voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru alebo predávajúci môže takýto tovar vrátiť späť kupujúcemu na jeho náklady.

10.11. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, dokladu o zaplatení a pod. a v primeranom obale.

10.12. Pri odstúpení od zmluvy, znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu kupujúci.

10.13. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa a tovaru vyrobeného na mieru (tovar s poskytnutím odbornej činnosti/služby, napr. tovar s montážou/inštaláciou na mieste určenom kupujúcim) alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

 

11. Bazár

11.1. Predávajúci ponúka vo svojom obchode aj uzavretie kúpnej zmluvy na bazárový tovar. Bazárovým tovarom sa rozumie tovar rozbalený, tovar s poškodeným obalom alebo vrátený použitý tovar, prípadne tovar s vadou nebrániacou jeho použitiu.

11.2. Záručná doba na bazárový tovar pre spotrebiteľa je v dĺžke 12 mesiacov od prevzatia výrobku.

11.3. Bazárový tovar nie je možné pri reklamácii vymeniť za nový kus.

11.4. Na reklamáciu bazárového tovaru sa primerane vzťahujú ustanovenia reklamačného poriadku, pokiaľ nie je v tejto časti uvedené inak.

11.5. Bazárový tovar nie je možné reklamovať pre „vadu“ resp. iný dôvod, pre ktorý bol tento tovar predaný v zníženej cene.

 

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

12.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

12.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

12.4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2015 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

12.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

12.6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Nitre 20.4.2016